ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΙΕLTS/ TOEFL/ TOEIC/ Πανελλήνιες

Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται, όταν στόχος είναι κάποιος συγκεκριμένος διαγωνισμός κρίνουμε απαραίτητο να διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας προσαρμοσμένο στο προσωπικό πρόγραμμα και ανάγκες του μαθητή.

Οργανώνουμε λοιπόν ολιγομελή είτε εξατομικευμένα τμήματα προετοιμασίας για IELTS/TOEFL/TOEIC και τα εξειδικευμένα ειδικά μαθήματα για τις  πανελλήνιες.